คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

  ผศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ

              

          ผศ.ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์                      ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ             อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
                 
กรรมการ                                         กรรมการ                                 กรรมการ

อภิชัย              ดร.นมน       

นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์                   อาจารย์ ดร.นมนต์  หิรัญ                       นายธีระ  ด้วงสิน
          กรรมการ                                      กรรมการ                                            กรรมการ    
 

                                         

                                                     นางสาวสุดารัตน์  ช้างโรง
                                                                  เลขานุการ