แบบฟอร์มฉบับปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ 2/2559 (นักศึกษา)

1. รายละเอียดการตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย

2. รายละเอียดจำนวนการส่งเอกสาร

3. บันทึกข้อความ-กรณี-โครงการวิจัยเพื่อขอยกเว้น_CP

4. แบบเอกสารที่-WUF-05_1-แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย_CP

5. แบบเอกสารที่-WUF-05_2-แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย_CP

6. จดหมายถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับนศ_CP

7. เอกสารหมายเลข-1-แบบเสนอโครงการวิจัย_CP

8. เอกสารหมายเลข-2-เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

9. เอกสารหมายเลข-3-เอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย_CP

10. เอกสารหมายเลข-4-Assent form 7-12 yr

11. เอกสารหมายเลข-5-เอกสารยินยอมสำหรับผู้ปกครองเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี

12. แบบประวัติผู้วิจัย-Curriculum-Vitae_CP

13. บันทึกข้อความ-กรณี-ขอชี้แจง-แก้ไข-โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการ_CP

13.1. แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติ

14. บันทึกข้อความ-กรณี-แก้ไขโครงการที่ได้รับรองแล้ว_CP

14.1 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติม