ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตปี 2559

ผศ.ดร.ชูชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สาขาวิชาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตแก่แพทย์ ปี 2559 เป็นเงิน 20,000บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมอาจารย์รุ่นใหม่ในโรงเรียนแพทย์ให้สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตเยี่ยงบัณฑิต และให้อาจารย์รุ่นใหม่ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านวิจัย การสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาโรงเรียนแพทย์ให้กลายเป็นกำลังหลักสืบไป

ข่าวจาก: สำนักวิชาแพทยศาสตร์

About wuec2016

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ Human Subject Protection Course

ตรวจสอบรายชื่อ …