wuec2016

แนวทางการเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการประเมินความปลอดภัยผลิตภั …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 13 ตุลาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ …

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง “Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2016” ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Stand …

Read More »

โครงการ “พัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย

ขอเชิญนักวิจัยทางคลินิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภา …

Read More »

ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ป …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง : รางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพื้นที่และชุมชน “รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน”

  รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์ …

Read More »

ชื่นชม นศ.พยาบาลม.วลัยลักษณ์ สั่งพ่อจอดรถ ลงช่วยคนเจ็บบนถนน

นางสาวชนัญชิดา เกื้อหนุน นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศา …

Read More »