wuec2016

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพและสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วม สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติจัดอบรม “Human Subject Protection Course จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพและสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มห …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ Human Subject Protection Course

ตรวจสอบรายชื่อ หน่วยงานภายใน ตรวจสอบรายชื่อ หน่วยง …

Read More »

ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงวุฒิบรรยาย ในหัวข้อ “การเขียนโครงร่างการวิจัยอย่างไรเพื่อยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ชูชาติ …

Read More »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course ปี 2560

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม …

Read More »

สถาบันวิจัยและพัฒนาห่ง มก. เปิดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 25 พ.ค. 60

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิ …

Read More »

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรรการฯ เพื่อเตรียมพร้อมการขอรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System in Thailand)

          เมื่อวันที่ 8 ม …

Read More »

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists)

       ด้วย คณะเวชศาสตร์เขตร้อ …

Read More »